ویدیو اموزشی

ویدیو اموزشی

توسط ویدیو اموزشیدر 31 اکتبر 2020

تولید محتوای ویدیویی نیاز امروزی هر کسب و کاری محسوب می شود و برای تولید محتوای آموزشی در قالب ویدیو اموزشی نیاز به ابزارهای پیچیده فیلم برداری، صدابرداری و تخصص های خاصی نمی باشد.

ابزارهـای آموزشـی ابزارهـای فیزیکـی/ نرمافـزاری هسـتند کـه بـرای ارائـه محتـوای آموزشـی و در جهـت آمـوزش بـه فراگیـر مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. بـر اسـاس ایـن تعریـف، تمامـی ابزارهــای آموزشــی از قبیــل کالس درس، کامپیوتــر، فیلــم و غیــره، رســانه آموزشــی تلقــی میشــوند.

تاریخچه ویدیو اموزشی

تاریخچــه اســتفاده از رســانه های آموزشــی بــه ابتــدای قــرن بیســتم در آمریــکا بــاز از سـال 1908 مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. در نیمـه دوم میگـردد. واژه آمـوزش بصـری قـرن نوزدهـم اسـتفاده از پروژکتورهـای نمایـش تصاویـر متحـرک رواج یافـت و اولیـن کاتالـوگ تهیــه ویدیو آموزشــی در آمریــکا در ســال 1910 انتشــار یافــت.

در اواخــر همــان ســال، در نیویـورک از فیلمهـای آموزشـی بـرای ارائـه کوریکولـوم سیسـتم مـدارس دولتـی روچسـتر درسـی اسـتفاده کـرد. در ایـن راسـتا، تامـس ادیسـون در سـال 1913 اعـام داشـت کـه طـی ده سـال سیسـتم آمـوزش مـدارس تغییـر خواهـد یافـت و کتابهـا از گردونـه اسـتفاده خـارج خواهنـد شـد.

اگرچـه ایـن واقعـه تـا سـال 1923 رخ نـداد، امـا بیـن سـالهای 1914-1923 جنبـش اسـتفاده از فیلمهــای آموزشــی رواج یافــت.

5 موسســه تهیــه فیلــم آموزشــی بــه صــورت حرفــه ای و 5 ژورنــال مرتبــط بــا فیلمهــای آموزشــی راه انــدازی شــد و بیــش از 20 موسســه آموزشــی کوریکولــوم دورههــای آموزشــی خــود را بــا اســتفاده از فیلــم آموزشــی ارائــه مینمودنــد و دفاتــر آمــوزش بصــری در سیســتمهای آموزشــی راهانــدازی شــد.

در دهههــای 1920 و 1930 کــه صــدا بــه فیلمهــا اضافــه شــد، آمــوزش بصــری جــای خــود را بــه آموزشهــای ســمعی داد. بهعــاوه، کتابهایــی دربــاره آمــوزش ســمعی-بصری بــه چــاپ رســید کــه و بصــری 2 بـود.

بـا شـروع جنـگ جهانـی دوم جنبـش اسـتفاده مهمتریـن آنهـا بصـری سـازی کوریکولـوم از آمـوزش سـمعی بصـری کنـد شـد، هـر چنـد وسـایل سـمعی-بصری، وبدیو های آموزشـی و پروژکتورهــای اوورهــد در ارتــش تــا حــد زیــادی مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت.

اســتفاده از فیلمهــای آموزشــی بــه دولــت آمریــکا کمــک کــرد تــا بتوانــد آمــوزش موثــر و کارآمــد بــرای تعـداد زیـادی از افـراد بـه طـور گروهـی را اجـرا نمایـد. در دهـه 1950 ،اسـتفاده از تلویزیـون بــرای نمایــش فیلمهــای آموزشــی بــر جنبــش آمــوزش ســمعی-بصری تاثیــر گذاشــت.

در اوایـل دهـه 1970 ،واژه هـای technology educational و technology instructional جـای خـود را بـه instruction visual داد. تلویزیـون بـرای نمایـش فیلـم آموزشـی پـس از مدتـی جـای خـود را بـه کامپیوتـر داد و اسـتفاده از کامپیوتـر بـرای نمایـش فیلـم آموزشـی در دهــه 1980 رواج یافــت.

از ســال 1995 بــا پیشــرفت هــای کامپیوتــری و فــنآوری دیجیتــال منجملــه اینترنــت، اســتفاده از رســانههای آموزشــی بــرای آمــوزش رواج بیشــتری یافــت. در ســالهای اخیــر نیــز اســتفاده از فنآوریهــای دیجیتــال، مــواد چنــد رســانهای و فیلمهــای آموزشـی رواج بیشـتری یافتـه اسـت.

فیلـم آموزشـی عبـارت از فیلمـی اسـت کـه هـدف اصلـی آن آمـوزش بـه افـراد و انتقـال دانـش اســت و از آن بهعنــوان یکــی از شــیوههای تدریــس در کالس درس اســتفاده میشــود.

انتقــال مفاهیــم آموزشــی بــا اســتفاده از فیلــم آســانتر اســت چــون عواطــف و هیجانــات را میتـوان از طریـق فیلـم بـه راحتـی انتقـال داد. در محیطهـای بالینـی ارائـه تاریخچـه بیمـاری از طریــق فیلــم آموزشــی واقعیتــر اســت.

بهعــاوه، از فیلــم میتــوان بــرای آمــوزش مــوارد شـناختی و هیجانـی نیـز اسـتفاده کـرد .بسـیاری از فیلمهـای آموزشـی در چنـد سـری تهیـه میشـود و هـر سـری بـه بحـث پیرامـون یـک موضـوع خـاص میپـردازد. از فیلمهــای آموزشــی میتــوان بــرای تدریــس علــوم پزشــکی و بســیاری شــاخه هــای دیگــر علــم بهرهمنــد شــد.

فیلمهــای آموزشــی در بســیاری از انــواع کوریکولــوم نقشــی اساســی ایفــا میکنـد، اگـر چـه اسـتفاده از آنهـا در محیـط هـای آموزشـی چنـدان رواج نـدارد. بــرای فیلــم آموزشــی منبــع آموزشــی بــه شــمار مــیرود و فیلمهــای مبتنــی تفکــر نقــاد اســتفاده در محیطهــای آموزشــی و فضــای شــخصی مناســب اســت.

تصاویــر متحــرک دارای چندیــن کاربــرد اســت و جنبههــای مختلفــی را تحــت پوشــش قــرار میدهــد. بــرای مثــال فیلمهـای آموزشـی جنبـه سـرگرمکننده نیـز دارد و تفکـر خـاق را تقویـت میکنـد. آمـوزش در محیـط کالس درس و خـارج از آن بـا اسـتفاده از فیلـم آموزشـی بـه سـهولت اتفـاق میافتـد.

فیلمهــای آموزشــی بهعنــوان منبعــی ارزشــمند بــرای مدرســین و فراگیــران اســت و میتــوان از آنهـا در دانشـگاهها و موسسـات آمـوزش عالـی بـرای تدریـس رشـتههای مختلـف آموزشـی اسـتفاده نمـود.

فواید استفاده از فیلم آموزشی

•ارائه بهینه کوریکولوم درسی

• تقویت حافظه در یادآوری دانش جدید

• تسهیل تفکر نقاد و حل مسئله

• تقویت یادگیری ماهرانه توسط ویدیو اموزشی

• جلب توجه دانشجویان و مشارکت عمیق آنان در یادگیری 1 -افزایش انگیزه یادگیری در دانشجویان 2 -تقویت یادگیری مستقل 3 -ارتقاء یادگیری

• ارائه فرصتهای یادگیری واقعی

• ارائه خدمات به گروههای آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ویژگیهای یک طرح مطلوب فیلم آموزشی

• داستان مناسب

• بیان حقایق انسانی از طریق تصاویر

• بیان دیدگاههای فردی یا نقادانه

• اطالعرسانی و ترغیب عاطفی-هیجانی مخاطب

مراحل تهیه پروپوزال فیلم آموزشی

• تحلیل وضعیت موجود در راستای نیاز به تهیه فیلم آموزشی درباره موضوع پیشنهادی

• تعیین مخاطب

• تعیین هدف از تهیه فیلم

• انتخاب بهترین راه برای دستیابی به هدف تعیین شده

• انتخاب عنوان مناسب

• تهیه طرح درس بر اساس عنوان انتخابی

• اخذ تائیدیه طرح درس از گروه آموزشی مربوطه 2 :ارائه ایده اولیه • مفهومسازی 3 :ارائـه طـرح کلـی از بخشهـای مختلـف پـروژهی فیلـم آموزشـی، بـه دنبـال

• طراحـی پـروژه ایـن مرحلـه متـن کامـل فیلـم بـه رشـته تحریـر در میآیـد. گاهـی ایـده اولیـه بـه تهیـه کننـده فیلـم آموزشـی پیشـنهاد میشـود، در اینصـورت فیلمسـاز بـر اسـاس قـرارداد منعقـده، مطابـق بـا نظـرات سـفارشدهنده، مجموعـه مـورد نظـر را تهیـه خواهـد کـرد.

• در ســایر مــوارد، پیشــنهاددهنده میتوانــد پــس از تهیــه فیلمنامــه متنــی را در خصــوص طـرح پیشـنهادی بـا ذکـر بودجـه پیشـنهادی بصـورت مکتـوب بـه گـروه یـا موسسـه آموزشـی مـورد نظـر در دانشــگاه تحویــل نمایــد و در صــورت تاییـد عنــوان، طـرح و پیشنویـس اولیــه فیلمنامــه و بودجــه پیشــنهادی توســط گــروه یــا موسســه آموزشــی، بــرای تهیــه فیلــم مــورد نظـر اقـدام

اهمیت تولید محتوا به قدری در این زمان بالا رفته است که همه بارها دیده ایم که فرد یا شرکتی با تولید یک فیلم جذاب می تواند تا چه حد در یک کشور یا در جهان به شهرت برسد!

محتوای دیجیتال با فرمت های مختلفی می تواند تولید و منتشر شود اما اگر به صورت تخصصی بیاموزید که چگونه این کار را انجام دهید قطعا مخاطبین خود را شگفت زده خواهید کرد و در بازه زمانی کوتاهی نتایج فوق العاده آن را خواهید دید.

انواع محتوای ویدیویی چیست؟

ویدئوها ممکن است فیلم یا سخنرانی باشند که می توان آنها را به چندین دسته تقسیم بندی کرد:

1-ویدئوهای آموزشی

بعد از تحول در دنیای اینترنت افراد مختلف هم علاقمند به آموزش های آنلاین هستند تا جایی که کسانی در حوزه آموزش هستند شروع به تولید ویدیو آموزشی مرتبط را انجام داده اند.

وقتی صحبت از ویدئو آموزشی می‌شود بحث کیفیت ویدئو است که آموزش شما را از سایر ویدئوها متمایز می‎سازد. یک ویدئو آموزشی که قرار است در بستر وب قرار بگیرد باید از لحاظ زمانبندی، حجم فایل، وضوح صدا و تصویر و دسته بندی مطالب در استاندارد بالایی قرار داشته باشد.

شما برای ضبط یک ویدئو نیاز به یک صدای رسا، یک محیط مینیمال ساکت، نرم افزار و تجهیزات قابل قبولی دارید. نرم افزارهای زیادی برای ساخت ویدئو وجود دارد که کار ساخت ویدئو آموزشی را سرعت می‌بخشد.

2-ویدئوهای تبلیغاتی

در صورتی که مدیران شرکت قصد معرفی محصولات فعلی و گذشته شرکت را داشته باشند و یا بخواهند در رابطه با خدمات شرکت خود با مشتریان و مصرف کنندگان صحبت کنند، ویدئوهای تبلیغاتی تهیه می کنند. در این نوع ویدئوها، جملاتی که استفاده می شود، به صورت توصیفی هستند.

3-ویدئوهای علمی

در ویدئوهای علمی هدف اصلی شرح یک مقاله یا مطلب به صورت گفتاری است. به طوری که تحقیق و پژوهش در رابطه با یک محصول در قالب یک فیلم کوتاه تهیه و در اختیار کاربران قرار می گیرد.

محتوای ویدئو آموزشی چیست؟

در حال حاضر صنعت آموزش درگیر تغییر و تحول اساسی و بنیادین است. در بین روش های جدید آموزش – آموزش از طریق ویدیو به صورت مجازی از جایگاه ویژه ای بین مخاطبین برخوردار است. به طوری که سالانه 20% افزایش مخاطب نسبت به دوره های حضوری را شامل می شود. ازین رو تکنیک های تولید آموزش مجازی روز به روز با کیفیت تر و تخصصی تر شده است.

5 پیش بینی دربارۀ آیندۀ آموزش در ایران :

1- کوچک شدن فضای اموزشگاه ها
2- یادگیرندگان شما را قضاوت می کنند
3- وب سایت تبدیل به دفتر آموزشگاه می شود
4- گوشی های تلفن همراه و یک دانشگاه آنلاین
5- وبینار جایگزین کلاس های حضوری می شود

 

منبع: https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/856568-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

https://filmmake.org/content-provider/

https://edc.iums.ac.ir/files/edc/files/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.pdf

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *