ویدیو اموزشی

ویدیو اموزشی

توسط ویدیو اموزشیدر 31 اکتبر 2020

تولید محتوای ویدیویی نیاز امروزی هر کسب و کاری محسوب می شود و برای تولید محتوای آموزشی در قالب ویدیو اموزشی نیاز به ابزارهای پیچیده فیلم برداری، صدابرداری و تخصص های خاصی نمی باشد. ابزارهـای آموزشـی ابزارهـای فیزیکـی/ نرمافـزاری هسـتند کـه بـرای ارائـه محتـوای آموزشـی و در جهـت آمـوزش بـه فراگیـر مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. بـر […]