بایگانی برچسب: اصل کایزن

اصل کایزن

توسط توسعه فردیدر 17 نوامبر 2020

کایزن یا بهبود مستمر پنجمین گامي است که درهزینه یابي برمبنای هدف بر مي دارند و برعملیات کنترل های الزم اعمال مي شود تا باز هم هزینه ها کاهش یابند . مقصود ازاصول کایزن جست وجوی دائمي برای یافتن راه های جدید جهت کاهش دادن هزینه های فرایند تولید یک محصول که دارای طرح وکارکرد […]