بایگانی برچسب: انواع مختلف کارآفرینی

كارآفرینی

توسط کسب و کاردر 4 ژانویه 2021

واژه كارآفرینی از كلمه فرانسوی Entrepreneur به معنای ” متعهد شدن ” نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعریف واژنامه دانشگـاهی وبستر : كارآفرین كسی است كه متعهد می شود مخاطره هـای یك فعالیت اقتصادی را سازماندهی ، اداره و تقبل كند. کارافرینی چیست؟ اقتصاد دانان نخستین كسانی بودند كه در نظریه های اقتصادی خود به تشریح […]